ANËTAR NË ITUC

BSPK-ja është konferedata sindikale e vetme në Kosovë e anëtarësuar në Konfederatën e Sindikatave të Lira Botërore (ITUC) me seli në Bruksel si dhe vëzhguese në Konfederatën sindikale Evropiane ETUC me seli në Bruksel

FEDERATAT ANËTARE

BSPK-ja është konfederatë sindikale brenda së cilës janë anëtare federatat sindikale në Kosovë

BSPK NË KES

BSPK-ja është përfaqësuesja legjitime e punëtorëve në Këshillin Ekonomik Social