Misioni

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BPSK) është një asociacion i sindikatave të pavarura, e themeluar në vitin 1990. BSPK është organizatë sindikale demokratike dhe apolitike. Ajo karakterizohet nga anëtarësimi vullnetar, mos diskriminimi në baza kombësie, feje, bindjeje politike, statusi social, apo niveli arsimor, si dhe nga pavarësia prej partive politike, organeve të pushtetit dhe bashkësive fetare.

Misioni i BSPK-së është të qëndrojë në mbrojtje të të drejtave të punëtorëve dhe synon realizimin e avancimin e tyre përkundrejt qeverisë apo punëdhënësve.

Prioritet e BSPK-së janë:

 • Respektimi i të drejtave themelore të punësuarve;
 • Zhvillimi i dialogut social në nivel vendor;
 • Hartimi, negocimi, dhe zbatimi i marrëveshjeve kolektive në nivel vendi;
 • Promovimi i politikave për krijimin e kushteve dinjitoze të punës për të gjithë të punësuarit;
 • Angazhimi për eliminimin e çdo lloj diskriminimi nga marrëdhënia e punës.

Qëllimet kryesore të veprimtarisë së BSPK-së janë:

 • Humanizmi dhe demokratizimi i shoqërisë si dhe respektimi i pluralizmit sindikal dhe eliminimi i çdo lloj diskriminimi;
 • Realizimi i interesit nga marrëdhënia e punës me qëllim të plotësimit të nevojave materiale e sociale të punëtorëve;
 • Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të punëtorëve duke u mbështetur në legjislacionin në fuqi dhe konventat ndërkombëtare;
 • Angazhimi maksimal për punëtorët e tjerë që nuk janë kthyer në punë, apo ata të cilët aktualisht janë të pa punë;
 • Sigurimi i një legjislacioni demokratik bashkëkohorë që sanksionon dhe mbron të drejtat e punëtorëve duke bërë propozime konkrete pranë organeve ligjdhënëse;
 • Mbrojtja e të drejtës për zgjedhje të lirë të profesionit, vendit të punës, ngritjen e nivelit arsimor dhe kualifikimit profesional sipas vendit të punës;
 • Mbrojtja e anëtarëve nga veprimet burokratike, arbitrare apo largimet (përjashtimet) e padrejta nga puna nga ana e punëdhënësit;
 • Ushtrimi i presionit për punësimin e punëtorëve të pa punë si dhe të atyre që për shkaqe ekonomike mbetën të papunë dhe angazhim për zgjedhjen e statusit të tyre;
 • Solidariteti me sindikatat vendore dhe ndërkombëtare;
 • Dhënia e kahjes politike sindikale, ekonomike dhe organizative;
 • Bashkëpunimi reciprok në mes të sindikatave të pavarura kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Rregullimi i raporteve ndër sindikale dhe zgjedhja e konflikteve eventuale me qëllim të forcimit të unitetit dhe fuqisë sindikale;
 • Bashkëpunimi reciprok me Qeverinë dhe punëdhënësit në kuadër të partneritetit;
 • Zhvillimi i sistemit të marrëveshjeve kolektive, dialogut social tripalësh;
 • Presioni për hartimin dhe zbatimin e detyrueshëm të marrëveshjes kolektive të lidhur në mes partnerëve social;
 • Angazhimi për krijimin e një shteti social me drejtësi sociale;
Prof. Dr. Atdhe Hykolli

Prof. Dr. Atdhe Hykolli

Kryetar

Vendose një biografi të shkurtër

Dafina Mehaj

Dafina Mehaj

Përshkrim i shkurtër

 • Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës

  www.sbashk-rks.org

 • Sindikata e Policisë së Kosovës - SPK

 • Sindikata e re KEK - SRKEK

 • Sindikata Elektro Kosova - FSPE

 • Sindikata e Pavaur e Doganave të Kosovës - SPDK

 • Sindikata e Pavarur e Energjetikës së Kosovës - SPEK

 • Emri dhe mbiemri
 • Atdhe Hykolli
 • Edita Azemi
 • Rrahman Jasharaj
 • Ymer Ymeri
 • Vjollca Shala
 • Nora Ajeti
 • Avdi Hoti
 • Nexhat Llumnica
 • Ali Vitija
 • Ahmet Hyseni
 • Avni Grajqevci
 • Sindikata
 • BSPK
 • BSPK
 • SBASHK
 • SBASHK
 • SBASHK
 • SBASHK
 • SPK
 • SR KEK
 • SPDK
 • FSPE
 • SPEK
 • Telefoni
 • 049 121 010
 • 044776489
 • 049 712 556
 • 044 500 661
 • 044 283 757
 • 044 145 042
 • 049 718 700
 • 044 162 382
 • 045 198 089
 • 049 793 936
 • 044 413 305
 • E-maila
 • atdhe.hykolli@bspk.org
 • edita.azemi@Kosovepolice.com
 • rrahman.jasharaj@hotmail.com
 • ymer.ymeri@sbashk-rks.org
 • vjollca.shala@hotmail.com
 • nora.ajeti2020@gmail.com
 • avdi.hoti@kosovopolice.com
 • nexhat.llumnica@kek-energy.com
 • avitija73@gmail.com
 • fspe.hq@keds-energy.com
 • avnigrajqevci1964@gmail.com

Komisioni mbikëqyrës i BSPK-së

Nezafete Jakupi – Kryetare

Sebahate Majanci – anëtare

Kushtrim Gjevukaj – anëtar

Gani Gashi – anëtar

Orhan Selmanaj – anëtar

Komisioni statutar i BSPK-së

Blendor Shatri – Kryetar

Bekim Jakupi – anëtar

Ahmet Gashi – anëtar

Përfaqësimi në KES

Përfaqësues të BSPK-së në KES janë: 

Atdhe Hykolli – BSPK

Ymer Ymeri – SBASHK

Avdi Hoti – SP e Policisë

Skender Lushtaku – Sindikata e Administratës

Selatin Sadiku – SR KEK

Zëvendës të tyre janë

Rrahman Jasharaj – SBASHK

Imer Zeqiri – Sindikata e Policisë

Ali Gashi – SP e Administratës

Ahmet Hyseni – FSPE

Anëtarët e BSPK-së në komisionet profesionale

Komisioni Profesional për Legjislacion trepalësh

Blendor Shatri

Ali Gashi

Komisioni Profesional për Financa, Ekonomi dhe Privatizim

Reshit Kushaj

Ramadan Gashi

Shemsi Igrishta

Komisioni për Punësim dhe Aftësim Profesional Trepalësh

Blerim Mehmeti

Selatin Sadiku

Gjyle Rashiti

Komisioni Profesional për Paga, Çmime dhe Pensione

Vjollca Shala

Nexhat Llumnica

Sanije Ismaili

Komisioni Profesional për Mbrojtjen Shëndetësore, të Ambientit dhe Sigurisë në Punë për të Punësuarit

Imer Zeqiri

Valbone Shehu

Ragip Mehmeti

Këshilli drejtues i BSPK përbëhet nga:

 1. Ali Gashi nga SPAK i cili vjen nga Komuna e Klinës, jurist i diplomuar në Administratën Publike dhe ekspert i prokurimit publik u propozua për Kryetar të Këshillit Drejtues të BSPK.
 2. Frashër Raci nga Qendra Korrektuese në Pejë, aktivist i madh sindikal u propozua nga Zenun Sadikaj për nënkryetar të Këshillit Drejtues të BSPK.