Një historik i shkurtë. Sindikatat e Pavarura të Kosovës, më vonë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (shkurt BSPK), si asociacion jopartiak, u themelua në periudhën e vlimeve të mëdha politike, mu atëherë kur bëhej fjalë për rrënimin e autonomisë së Kosovës dhe kërcënimet serioze të qenies shqiptare në trevat etnike brenda kufijve të shtetit jugosllav. Në atë periudhë kohore, zhvillimet politike ishin të atilla, saqë të drejtat e punëtorëve ishin vetëm një segment i të drejtave që po i humbiste populli shqiptar i Kosovës, prandaj, në rradhë të parë, nevojë imediate e kohës ishte mbrojtja e qenies kombëtare. Konform këtyre zhvillimeve misioni i këtij subjekti sindikal ishte mbrojtja e identitetit kombëtar në kuadër të së cilës do të bëhej mbrojtja e së drejtës për punë.

Pra mbështetur në keto, mund të thuhet se BSPK-ja asokohe kishte ngjyrime politike, për çfarë e dokumenton edhe motoja e përherëshme e kësaj sindikate me slloganin: "Pa Liri Kombëtare, nuk ka as Liri Sindikale". Edhe pse tubimi i parë i veprimtarisë sindikale u mbajt në objektin e Institutit Albanologjik të Prishtinës, ku edhe u zgjodh Këshilli Nismëtar, BSPK si subjekt sindikal u formësua në Kongresin e Parë, i cili u mbajt në Pallatin e Kulturës të qytetit në Gjakovë, duke filluar me punime me 30.06.1990 e deri me 01.07.1990, me pjesmarrjen e rreth 600 delegatëve, me ç'rast Hajrullah Gorani u zgjodh Kryetar, i cili edhe njihet si kryetar i parë i sindikatave të Kosovës.

Sipas vendimeve të këtij Kongresi po ashtu me aklamacion, u zgjodh një trup punues me emertimin "Këshilli Koordinues", që në fakt e përbënin anëtarë nga lista e Këshillit nismëtar dhe për detyrë kishin themelimin e degevë sindikale. Ky këshill luajti rolin e Kryesisë së BSPK-së deri në Kuvendin e Parë zgjedhor. BSPK-ja si asociacion sindikal, me aktivitetet e veta do t'u prijë të gjitha zhvillimeve politike që ndodhen ne atë periudhë, siç është shpallja e Deklaratës Kushtetuese me 2 korrik 1990, ndërsa pas grevës së 3 shtatorit 1990, delegatët e Kuvendit të Kosovës do ta miratojnë me 7 shtator 1990, ne Kaçanik edhe Kushtetutën e Parë të Republikës së Kosovës.

Pos kësaj BSPK-ja do të ketë një rol të rëndësishëm edhe në zhvillimet e tjera politike. Veprimtarët sindikalë dhanë kontribut të çmuar edhe në luftën për çlirimin e Kosovës, duke u inkuadruar në Ushtrinë ?‡lirimtare të saj, e që ndër të parët u radhit Hamzë Jashari, i cili më herët ishte edhe anëtar i Kryesisë së Sindikatës së Pavarur të Metalistëve të Kosoves. BSPK-ja edhe pas çlirimit do të luaj një rol të fuqishëm, veçanërisht në rindërtimin dhe zhvillimin e të gjitha segmenteve per formësimin e shtetit të Kosoves.

Haxhi Arifi - Kryetar
Qershor 2010

Prioritetet e BSPK-së Faqja në Përpunim e sipër.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • organigrammm

STATUTI I BASHKIMIT T?‹ SINDIKATAVE T?‹ PAVARURA T?‹ KOSOV?‹S

Parimet e përgjithshme

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (në tekstin e mëtejshëm BSPK ) është themeluar më 1990. BSPK-ja është organizatë e?  bashkuar e sindikatave të pavarura të Kosovës vullnetarisht të anëtarësuara ? në BSPK, me qëllim të mbrojtjes?  dhe realizimit të drejtave dhe lirive sindikale të anëtarëve të tyre. BSPK-ja, në kushtet e pluralizmit demokratik, zbatimit të reformave ekonomike dhe të një ekonomie të tregut, angazhohet për krijimin e një shoqërie pa korrupsion, pa privilegje dhe diskriminim, pa marrë parasysh përkatësinë kombëtare, racore,gjinore,sociale, bindjeve fetare, politike, etj.

BSPK ?€“ja, veprimtarinë e vet e zhvillon pavarur ndaj Qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës. Ajo lufton për realizimin e marrëveshjeve kolektive, sigurinë materiale, sociale dhe juridike , kushteve të punës dhe jetës dhe nevojave të tjera të të punësuarve, mbrojtjes nga diskriminimi nëpërmjet të aksioneve sindikale, gjithnjë në frymën demokratike, unitetit sindikal, tolerancës mirëkuptimit dhe dialogut të barabartë me partnerët social. BSPK-ja, angazhohet për realizimin e programit të vet, përmes strukturave të veta dhe platformave social-ekonomike. BSPK-ja, angazhohet për zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik dhe shoqëror të Kosovës, duke bashkëpunuar me Qeverinë, punëdhënësit ,sindikatat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe organizmat e institucionet tjera të vullnetit të mirë.

BSPK-ja i pranon dhe respekton Konventat ndërkombëtare të ONP?  për punë dhe të drejtat e obligimet që rrjedhin prej tyre, veçanërisht Deklaratën universale të të drejtave të njeriut.
BSPK -ja, synon në ngritjen, emancipimin, vetëdijen dhe arsimimin e anëtarësisë.

BSPK-ja, bashkëpunon me organet shtetërore, institucionet dhe subjektet?  tjera dhe përkrah synimet e popullit dhe anëtarësisë për Kosovën Shtet Sovran dhe të Pavarur për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Andaj, duke u bazuar në aktin më të lartë juridiko-politik të Kosovës, Konventat ndërkombëtare të Punës (nr. 87 dhe 98), Ligjin për të drejtat dhe liritë sindikale në Kosovë, Statutin e Konfederatës Botërore të Sindikatave të Lira (ICFTU), nevojën për reforma në BSPK, Kongresi i IV-të i BSPK-së më datën 16.12.2006, miratonë:

STATUTIN E BASHKIMIT T?‹ SINDIKATAVE T?‹ PAVARURA T?‹ KOSOV?‹S

KREU I PAR?‹

Kuptimi dhe qëllimi
Neni 1
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) është Organizatë e Bashkuar e Sindikatave të Pavarura të Kosovës ( SP) të organizuara sipas veprimtarive ekonomike dhe profesionit, me qëllim të mbrojtjes dhe realizimit ? të interesave dhe lirive sindikale të anëtarëve të tyre.

Neni 2
BSPK-ja ? vepron në kuadër të sistemit Kushtetues dhe Juridik të Kosovës
BSPK-ja është person juridik me status kushtetues e ligjor të posaçëm. (organizatë sui generis)

Neni 3
Emërtimi i plotë i Organizatës është: Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Selia e organizatës është në Prishtinë, Rruga “Nëna Terezë” Nr. 35.
Shkurtesa e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës është BSPK.

Neni 4
BSPK-ja ? ka emblemën në formë katërkëndëshe me kombinim me tri ngjyra (kuq, zi e verdhë) dhe lartë me shkronja të zeza BSPK.
BSPK-ja ? ka flamurin e vet. Për formën, madhësinë dhe specifikat tjera të emblemës dhe flamurit vendos Këshilli Drejtues i BSPK-së.

Neni 5
BSPK-ja ka vulën e rrumbullakët me emërtim të plotë dhe selinë.
BSPK ?€“ja ka vulën katërkëndëshe me emërtim të plotë dhe selinë si dhe hapësirën për numër dhe datë.
Teksti në vula shkruhen në gjuhën që flet shumica absolute e anëtarësisë, përkatësisht në gjuhën shqipe dhe angleze.

Neni 6
BSPK-ja ? ka konton e saj të veçantë bankare.
BSPK-ja sipas nevojës mund të hap edhe nën konte tjera bankare.

Neni 7
Qëllimet kryesore të veprimtarisë së BSPK-së janë:

·? ? ? ? ? ? ? Humanizmi dhe demokratizimi i shoqërisë si dhe respektimi i pluralizmit sindikal dhe eliminimi i çdo lloj diskriminimi,
·? ? ? ? ? ? ? Realizimi i interesit nga marrëdhënia e punës me qëllim plotësimi të nevojave materiale e sociale ? të punëtorëve,
·? ? ? ? ? ? ? Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të punëtorëve duke u mbështetur në legjislacionin në fuqi dhe konventat ndërkombëtare.
·? ? ? ? ? ? ?  Angazhimi maksimal për punëtorët?  tjerë që nuk janë kthyer në punë, apo ata të cilët aktualisht janë të pa punë.
·? ? ? ? ? ? ? Sigurimi i një legjislacioni demokratik bashkëkohorë që sanksionon dhe mbron të drejtat e punëtorëve duke bërë propozime konkrete pranë organeve ligjdhënëse,
·? ? ? ? ? ? ?  Mbrojtja e të drejtës për zgjedhje të lirë të profesionit, vendit të punës, ngritjen e nivelit arsimor dhe kualifikimit profesional sipas vendit të punës,
·? ? ? ? ? ? ? Mbrojtja e anëtarëve nga veprimet burokratike, arbitrare apo largimet ( përjashtimet) e padrejta nga puna nga ana e punëdhënësit ·? ? ? ? ? ? ? Ushtrimi i ? presionit për punësimin e punëtorëve të pa punë si dhe të atyre që për shkaqe ekonomike mbetën të papunë dhe angazhim për zgjedhjen e statusit të tyre,
·? ? ? ? ? ? ?  Solidariteti me sindikatat vendore dhe ndërkombëtare,
·? ? ? ? ? ? ? Dhënia e kahes politike sindikale, ekonomike dhe organizative ,
·? ? ? ? ? ? ? Bashkëpunimi?  reciprok në mes të sindikatave të pavarura kombëtare dhe ndërkombëtare,
·? ? ? ? ? ? ? Rregullimi i raporteve ? ndër sindikale dhe zgjedhja e konflikteve eventuale me qëllim forcimi të unitetit dhe fuqisë sindikale,
·? ? ? ? ? ? ? Bashkëpunimi reciprok me Qeverinë dhe punëdhënësit në kuadër të partneritetit,
·? ? ? ? ? ? ? Zhvillimi i sistemit të marrëveshjeve kolektive, dialogut social dhe tri partitë,
·? ? ? ? ? ? ? Presioni për hartimin dhe zbatimin e detyrueshëm të marrëveshjes kolektive të lidhur në mes partnerëve social.
·? ? ? ? ? ? ? Angazhimi për krijimin e një shteti social me drejtësi sociale,

Neni 8
Për realizimin e këtyre qëllimeve BSPK-ja përdorë edhe këto mjete kryesore:
·? ? ? ? ? ? ? Aktivitetin e vazhdueshëm sindikal dhe dialogun social në mes partnerëve social.
·? ? ? ? ? ? ? Hartimin dhe nënshkrimin e Marrëveshjes Kolektive, në mes të përfaqësueseve të Sindikatës, Organeve shtetërore dhe punonjësve dhe menaxhmentëve të Ndërmarrjeve.
·? ? ? ? ? ? ? ? Sigurimin e një fryme të plotë demokratike pluraliste të veprimtarisë sindikale.
·? ? ? ? ? ? ? ? Organizimin e kontakteve, takimeve, bisedave, tubimeve, mbledhjeve, protestave e deri në organizimin e grevës.

KREU I DYT?‹

Neni 9
Anëtarësimi.
Anëtarë-sindikalist, mund të jetë çdo person - punëtor që sipas Ligjit në fuqi i ka plotësuar kushtet për ? punësim.
Anëtarësimi?  është vullnetar dhe bëhet përmes deklaratës me shkrim në Shoqatën Sindikale dhe?  dëshmohet me librezën e anëtarësisë.
Anëtarësimi dëshmohet me librezën e anëtarësisë dhe dëshminë mbi pagesën e kuotës sindikale.
Titullar i librezës së anëtarësisë është Sindikata e Pavarur.
Në librezë duhet të figuroi përveç emblemës së Sindikatës së Pavarur edhe emërtimi Bashkim i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK).
Libreza duhet të përmbajë të dhënat e nevojshme të anëtarit.

Anëtarësia?  pushon në këto raste:
·? ? ? ? ? ? ?  kur anëtari braktisë anëtarësinë, përkatësisht Shoqatën Sindikale,
·? ? ? ? ? ? ?  kur nuk paguan kuotën tre muaj radhazi në Shoqatë,
·? ? ? ? ? ? ?  me deklarim me shkrim,
·? ? ? ? ? ? ?  kur shkel rëndë Statutin e BSPK-së përkatësisht SP dhe
·? ? ? ? ? ? ?  kur anëtari vdes.

Të gjithë anëtarët janë zgjedhës dhe të zgjedhur të mundshëm. Vota është personale e drejtë e çdo anëtari, e lirë, pa imponime, e që mund të jetë e hapur dhe e fshehtë.
Me aktivitetin e mirëfilltë anëtarët e kultivojnë demokracinë duke iu përmbajtur këtij Statuti. ? 

KREU I TRET?‹

Struktura organizative e BSPK së

Neni 10

BSPK-ja është shprehje e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ku uniteti dhe toleranca?  në frymën e demokracisë janë vlerat themelore .
Emërtimin Sindikatë e Pavarur e mbajnë vetëm Sindikatat anëtare dhe përbërëse të BSPK-së me strukturat e veta.
Statutet e Sindikatave të Pavarura duhet të jenë në harmoni me parimet themelore të Statutit të BSPK-së.
Vendimet e miratuara nga Organet e BSPK-së janë të detyrueshme për Sindikatat e Pavarura.
Organet në BSPK zgjidhen në mënyrë demokratike nga poshtë lartë, japin llogari para zgjedhësve dhe janë të revokueshëm prej tyre.

Neni 11

Organet e BSPK-së janë:

1. Kongresi,
2. Këshilli ? Drejtues,
3. Kryesia Ekzekutive,

Neni 12

1. Kongresi
Kongresi është organi më i lartë i BSPK-së?  dhe mblidhet njëherë në katër vjet.
Vendimin për thirrjen e Kongresit e merr Këshilli Drejtues me shumicë votash. Në Vendim përshkruhet data dhe vendi i mbajtjes, rendi i ditës, përbërja e delegatëve dhe punë të tjera organizativo teknike. Ky Vendim duhet të merret së paku tre (3) muaj më parë. kongresi mund të zhvilloi punimet?  nëse prezantojnë shumica?  e delegatëve.

Në Kongres përfaqësojnë delegatët nga Sindikatat e Pavarura sipas “çelësit” në çdo 500 anëtarë një delegatë duke pas parasysh edhe rrafshin territorial(regjional).

Statusin e delegatit në Kongres sipas funksionit e kanë anëtarët e Kryesisë Ekzekutive, Kryetari dhe nënkryetarët e BSPK-së.

Delegat të Kongresit sipas funksionit janë, kryetarja e rrjetit të gruas dhe të rinisë.

Vendimet në Kongres merren me shumicë votash të delegatëve pjesëmarrës në mbledhje.

Për formën e votimit vendos Kongresi. ? 

Kongresi i jashtëzakonshëm mund të thirret me kërkesën e 1/3 të delegatëve të Kongresit, me vendimin e 50% + 1 të anëtarëve të Këshillit Drejtues ? dhe me kërkesën e Kryetarit të BSPK-së.? 

Kongresi i jashtëzakonshëm thirret më së paku një muaj para mbajtjes.

Neni 13.

Detyrat e Kongresit janë:

Përcakton orientimet e përgjithshme dhe programet e BSPK-së në periudhën 4 e më shumë vjeçare që do të ndiqen nga sindikatat e pavarura, (drejtimet kryesore të politikës sindikale).

Legjitimon Këshillin Drejtues sipas
çelësit nga propozimet e SP-ve,

Zgjedh Kryetarin e BSPK-së me shumicë votash të delegatëve prezent,

Mundë të zgjedh trupa të tjerë punues për të cilët vendoset në Kongres,

Miraton rezoluta për çështje të veçanta të lëvizjes sindikale,

Shqyrton dhe miraton raportin e Këshillit ? Drejtues,

Miraton Statutin e BSPK-së,

Miraton Rregulloren e punës,

Jep mirënjohje anëtarëve të BSPK-së.

Neni 14.

Vendimet e Kongresit merren me shumicën e votave të delegatëve të pranishëm, ndërsa për formën e votimit vendoset në Kongres.

Neni 15

2. Këshilli Drejtues
Këshilli?  Drejtues është organi më i lartë në mes dy Kongreseve.
Këshillin e udhëheq kryetari i BSPK-së
Këshillin e përbëjnë:
·? ? ? ? ? ? ?  kryetari dhe dy nënkryetarët e BSPK-së
·? ? ? ? ? ? ?  Kryetarët e SP-ve
·? ? ? ? ? ? ? ? Kryetarja e rrjetit të gruas dhe ? të rinjve,
·? ? ? ? ? ? ?  Në ? çdo 2000 anëtarë SP përfaqësohet edhe me plus një delegatë,

Këshilli si rregull thirret ? së paku një (1) herë në vit. ? 

Neni 16

Këshilli zhvillon?  punimet nëse prezantojnë shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të tij.
Vendimet në Këshill janë valide (të vlefshme) nëse votojnë shumica e anëtarëve prezent.
Këshilli është pronar i mjeteve monetare dhe i pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme që BSPK ?€“ja ? i ka trashëguar ose fituar me ligj ose në çdo formë tjetër legale. ? 

Neni 17

Këshilli i jashtëzakonshëm thirret me kërkesën e kryetarit të BSPK-së, të Kryesisë Ekzekutive, më kërkesën e 1/3 të anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe 1/3 e SP-ve. ? 

Neni 18

Këshilli ka këto detyra:
·? ? ? ? ? ? ?  Miraton buxhetin vjetor të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ? Organizon dhe drejton veprimtarinë Sindikale dhe zbaton vendimet e Kongresit.
·? ? ? ? ? ? ? Koordinon veprimtarinë në mes BSPK-së dhe SP.
·? ? ? ? ? ? ?  Kontrollon zbatimin e vendimeve në të gjitha nivelet e Organizatës.
·? ? ? ? ? ? ?  Verifikon dhe legjitimon Kryesinë ? Ekzekutive.
·? ? ? ? ? ? ?  Zgjedhë dhe shkarkon dy (2) nënkryetarët e BSPK-së, të cilët kanë mandatë 4 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.
·? ? ? ? ? ? ?  Miraton planin dhe raportin e punës.
·? ? ? ? ? ? ?  Miraton raportin financiar.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos dhe shpallë thirrjen e Kongresit dhe kryen punët përgatitore.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos dhe shpall zgjedhjet për të gjitha strukturat dhe nivelet e BSPK-së, në çdo 4 vjet.
·? ? ? ? ? ? ?  I raporton Kongresit për veprimtarinë sindikale gjatë periudhës midis dy Kongreseve.
·? ? ? ? ? ? ?  Zgjedh dhe shkarkon Komisionin e Revizionit dhe Kontrollit.
·? ? ? ? ? ? ?  Zgjedh dhe shkarkon Komisionin për Zgjedhjen e Konflikteve.
·? ? ? ? ? ? ?  Shqyrton dhe miraton raportet e punës së organeve të cilat i zgjedhë apo i legjitimon.
·? ? ? ? ? ? ?  Shqyrton dhe vendos lidhur me përfundimet qe sjellin komisionet dhe trupat tjerë të cilët i zgjedh.
·? ? ? ? ? ? ?  Përcakton kriteret kryesore financiare të anëtarësisë së BSPK-së si dhe rregullat e administrimit financiar.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos për pranimin dhe largimin e sindikatave të pavarura në BSPK.
·? ? ? ? ? ? ?  Miraton edhe vendime tjera në interes për BSPK-n.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos për format e presionit sindikal.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos për strukturën organizative të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Formon trupat e veta punuese.
·? ? ? ? ? ? ?  Miraton Rregulloren e punës. ? 

Neni 19

3. Kryesia Ekzekutive
Kryesia Ekzekutive është organ ekzekutiv dhe operativ i BSPK-së .
Anëtarë të Kryesisë Ekzekutive janë:
·? ? ? ? ? ? ? Kryetari dhe nënkryetarët të cilët udhëheqin Kryesinë Ekzekutive.
·? ? ? ? ? ? ? Kryetarët e SP-ve .

Kryesia legjitimohet në takimin e parë të Këshillit Drejtues.


Neni 20.

Detyrat e Kryesisë Ekzekutive
·? ? ? ? ? ? ?  Zbaton detyrat që merr nga Këshilli Drejtues dhe Kongresi.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Drejtues si dhe përgatit materialet të cilat duhet të diskutohen.
·? ? ? ? ? ? ?  Ndjek dhe përcjell ecurinë e buxhetit dhe zbatimin e planit ekonomik dhe financiar.
·? ? ? ? ? ? ?  Mbikëqyrë dhe drejton aktivitetin e strukturave të BSPK-së dhe bashkëpunon me to.
·? ? ? ? ? ? ?  Administron pasuritë e BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos për krijimin e fondeve të caktuara.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos për transaksione financiare në pajtim me linjat buxhetore të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Qeverisë me shërbimin profesional e administrativ të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Sipas nevojës formon trupat e veta punuese.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendos për publikimet në BSPK.
·? ? ? ? ? ? ?  Për punën e vet Kryesia i përgjigjet dhe i raporton Këshillit Drejtues.
·? ? ? ? ? ? ?  Miraton edhe vendime tjera me interes për BSPK-në.
·? ? ? ? ? ? ?  Propozon masa adekuate lidhur me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve eventuale në BSPK, SP dhe Shoqata Sindikale.
·? ? ? ? ? ? ?  Miraton Rregulloren e punës. ? 

Neni 21

Kryetari i BSPK-së

Kryetari i BSPK ?€“së është zyrtari më i lartë drejtues i BSPK-së i cili udhëheq me punën e organeve të BSPK-së.
Kryetarin e BSPK-së e zgjedh dhe e shkarkon Kongresi me shumicën e votave të delegatëve të pranishëm.
Mandati i kryetarit të BSPK-së është 4 vjet me të drejtë rizgjedhje.
Kandidati për kryetar duhet të ketë mbështetjen e një (1) plus katër (4)?  SP-ve .
Kandidatët që paraqesin kandidaturën për kryetar, nuk mund të paraqesin kandidaturë për nënkryetar të BSPK-së.
Kandidati për kryetar duhet të paraqes vizionin e tij për BSPK-në.

Neni 22

Detyrat e Kryetarit të BSPK-së
·? ? ? ? ? ? ?  E përfaqëson BSPK-në brenda dhe jashtë vendit.
·? ? ? ? ? ? ?  I raporton Këshillit, Kryesisë dhe i përgjigjet Kongresit për punën nga kompetencat që i ka.
·? ? ? ? ? ? ?  Koordinon punët e organeve të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Merr vendime në interes të BSPK-së
·? ? ? ? ? ? ?  E informon opinionin për veprimtarinë e BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Nënshkruan akte të ndryshme në emër të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Nënshkruan dhe vendos për transaksione financiare në pajtim me linjat e miratuara buxhetore të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Merr vendime për çështje urgjente që nuk presin, edhe jashtë kompetencës duke vënë në dijeni organin kompetent në mbledhjen më të afërt (Kryesinë Ekzekutive përkatësisht Këshillin Drejtues).
·? ? ? ? ? ? ?  Drejton mbledhjet e Këshillit dhe Kryesisë Ekzekutive.
·? ? ? ? ? ? ?  Përcjell zbatimin e detyrave që dalin nga organet e BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Sipas nevoje Kryetari mund të angazhoj një (1) plus një (1) ? këshilltar profesional për nevojat e tij dhe të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Udhëheq me Shërbimin Profesional të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Kryen punë ditore me interes për BSPK-në.
·? ? ? ? ? ? ?  E informon dhe konsulton Kryesinë Ekzekutive në lidhje me vizitat dhe përfaqësimet që i bënë BSPK-së brenda dhe jashtë vendit.
·? ? ? ? ? ? ?  Zbaton vendimet e organeve të BSPK-së nga kompetenca e tij dhe është përgjegjës para tyre.

Neni 23

Nënkryetarët e BSPK-së
·? ? ? ? ? ? ? BSPK ?€“ja ka dy (2) nënkryetarë të cilët i zgjedh Këshilli Drejtues,
·? ? ? ? ? ? ? Kandidatët të cilët paraqesin kandidaturë për nënkryetar,?  duhet të kenë mbështetjen?  e një (1) plus dy (2) SP-ve.
·? ? ? ? ? ? ? Nënkryetarët e zëvendësojnë kryetarin në mungesë të tij, me kompetenca të plota,
·? ? ? ? ? ? ? Ndjekin zbatimin e detyrave të caktuara nga Kryesia , Këshilli dhe Kryetari?  sipas një ndarje sektoriale,
·? ? ? ? ? ? ? I ndihmojnë Kryetarit në punët e përditshme dhe detyrat që ai i angazhon.
·? ? ? ? ? ? ? Kryejnë edhe punë tjera në interes për BSPK-në, në kuadër të kompetencave ? dhe me vetë iniciativë.
·? ? ? ? ? ? ? Nënkryetarët i zgjedh dhe i shkarkon Këshilli Drejtues me mandat 4 vjeçar me mundësi ? rizgjedhjeje.
·? ? ? ? ? ? ? Për punën e tyre i raportojnë?  Kryetarit, Kryesisë dhe i përgjigjen Këshillit Drejtues.

Neni 24

Komisioni i Revizionit dhe Kontrollit
Komisionin e zgjedhë Këshilli Drejtues dhe përbëhet prej 5 (pesë) anëtarëve.
Komisioni zgjedh Kryetarin e tij.
Komisioni i mban mbledhjet nëse prezantojnë shumica e anëtarëve.

Neni 25.

Komisioni ka këto detyra dhe obligime:
·? ? ? ? ? ? ?  Bënë kontrollimin e veprimtarisë ekonomiko-financiare në BSPK.
·? ? ? ? ? ? ?  Kontrollon periodikisht ndryshimet?  administrative, fondet, kontratat dhe librat e kontabilitetit të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Kur konstaton parregullsi i propozon Këshillit Drejtues masat e nevojshme.
·? ? ? ? ? ? ?  Komisioni ndërmerr veprime në BSPK në mënyrë të pavarur, me kërkesën e Këshillit, Kryesisë,dhe Kryetarit ,
·? ? ? ? ? ? ?  Bënë kontrollimin dhe mbikëqyrjen e shfrytëzimit të mjeteve financiare, të BSPK së dhe bashkëpunon me organet kompetente të SP-ve.
·? ? ? ? ? ? ?  Organet e BSPK-së dhe të SP janë të obliguara që tu japin ndihmë Komisionit në formën që ai kërkon.
·? ? ? ? ? ? ?  Për punën e vet i raporton Këshillit Drejtues rregullisht njëherë në vit apo sipas nevojës.
·? ? ? ? ? ? ?  Komisioni vendosë me shumicën e votave të anëtarëve të zgjedhur dhe punon në bazë të Rregullores së punës të cilën e harton menjëherë s konstituivit.

Neni 26

Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve
Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve përbëhet prej ? 5 (pesë) anëtarëve.
Komisioni zgjedh Kryetarin e tij.
Komisioni i zhvillon punimet nëse prezantojnë shumica e anëtarëve.

Neni 27.

·? ? ? ? ? ? ?  Komisioni përgjigjet për garantimin e të drejtave të anëtarëve dhe të instancave të ndryshme si dhe për juridiksionin e brendshëm të BSPK-së dhe SP-ve.
·? ? ? ? ? ? ? Vendosë për kontestet e natyrave të ndryshme në kuadër të Statutit të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Vendosë në bazë të parashtrimit të kërkesave nga palët e interesuara në kuadër të BSPK-së.
·? ? ? ? ? ? ?  Palët e pakënaqura me Vendimin e Komisionit mund të kërkojnë fillimin e procedurës pranë?  Këshillit Drejtues i cili merr Vendim përfundimtar.
·? ? ? ? ? ? ?  Gjatë punës së vet Komisioni mund të angazhojë ekspert të lëmenjve përkatës me qëllim të zgjedhjes së drejt të kontestit.
·? ? ? ? ? ? ?  Organet e BSPK-së dhe të SP janë të obliguara që tu japin ndihmë Komisionit në formën që ai kërkon.
·? ? ? ? ? ? ?  Komisioni vendosë me shumicën e votave të anëtarëve të zgjedhur dhe punon në bazë të Rregullores se punës të cilën e harton menjëherë pas konstituivit.

Neni 28.

Funksioni i anëtarit të Komisionit është i pa pajtueshëm me funksionet përfaqësuese, legjislative, udhëheqëse dhe ekzekutive në BSPK dhe SP.
Komisionet për punën?  e tyre i përgjigjen Këshillit Drejtues kurse i raportojnë Kryesisë Ekzekutive dhe Kryetarit të BSPK-së

KREU I KAT?‹RT

Raporti i BSPK-së me Sindikatat e Pavarura.

Neni 29

Sindikata e pavarur mund të anëtarësohet në BSPK vetëm nëse ka së paku njëmijë (1.000) të anëtarësuar sipas kuotës sindikale dhe dispozitave të këtij Statuti.
SP e ka Statutin e vet me të cilin përcakton formën e organizimit, mënyrën e punës, organet dhe kompetencat.
SP janë të obliguara ta paguajnë me rregull kuotën e anëtarësisë në pajtim me këtë Statut,
Nëse një SP nuk paguan kuotën e anëtarësisë?  në pajtim me këtë Statut për tre muaj brenda vitit humb legjitimitetin në BSPK,
Me rastin e anëtarësimit në BSPK, Sindikatat e Pavarura janë të obliguara të veprojnë në pajtim me këtë Statut.
Mos përfillja e Statutit të BSPK-së nga Sindikatat e Pavarura është cenim i të drejtave të Sindikatave tjera të Pavarura dhe humbje e legjitimitetit në BSPK.
BSPK-ja është e obliguar t`i informoi sindikatat e pavarura, tu raportoi, t`i udhëzoi si dhe tu përgjigjet kërkesave të SP-ve për ecuritë dhe ngjarjet në BSPK,në kuadër të kompetencave dhe mundësive.
SP-të janë të obliguara ti informojnë, t’i raportojnë si dhe tu përgjigjen kërkesave të BSPK-së dhe organeve të saj.
Në rast konflikti palët janë të obliguara?  atë t`a tejkalojnë me bisedime e dialog në bazë të këtij Statuti pa e cenuar pavarësinë e SP.
Kur për mosmarrëveshjen me fjalë edhe pas rekomandimit të Komisionit të Kontesteve nuk gjendet zgjedhje, Këshilli thërret organin më të lartë të SP-së në takim të jashtëzakonshëm.
Nëse në këtë takim nuk arrihet një zgjidhje në pajtueshmëri me Statutin atëherë Këshilli shtron çështjen si dhe merr Vendim për përjashtim të SP-së nga BSPK-ja.

Neni 30.

SP e ka Statutin e vet me të cilin përcaktohet forma e organizimit, mënyra e punës, organet dhe kompetencat, në pajtim me statutin e BSPK-së.
SP-të mund të shkëputën nga BSPK-ja me vendimin e organit më të lartë të saj.

Neni 31

Sindikatat e Pavarura janë autonome në organizimin dhe veprimin e brendshëm të tyre.
Sindikatat e Pavarura mundë të shkëputën nga BSPK-ja me Vendimin e organit më të lartë të saj në të cilin duhet të marrin pjesë 2/3 e anëtarëve.

Neni 32.

Sindikatat e pavarura për tu anëtarësuar në BSPK duhet t`i plotësoj këto kushte:

·? ? ? ? ? ? ? Vendimin e Organit më të lartë të SP për anëtarësim në BSPK,
·? ? ? ? ? ? ? Statutin e SP-së,të harmonizuar me statutin e BSPK-së
·? ? ? ? ? ? ? Numrin e anëtarëve, që duhet ë jetë së paku 1.000 anëtarë sipas kuotës dhe deklaratave të plotësuara për anëtarësim dhe dëshmisë së pagesës së kuototës.

Pranimi i SP në BSPK bëhet me përmbushjen e kritereve?  nga paragrafi 1 pika 1,2,3 dhe në pajtim me kriteret sipas Ligjit për të drejtat dhe liritë sindikale në Kosovë.
Në momentin e pranimit të SP-së në BSPK, SP-ja bëhet anëtare me të drejta dhe detyrime të plota e BSPK-së.

Sindikatat e Pavarura regjistrohen në regjistrin përkatës të BSPK-së.

Neni 33.

Anëtare e BSPK-së mund të jetë vetëm një SP e organizuar në bazë të veprimtarisë së njëjtë ekonomike apo e profesionit.
BSPK-në e përbëjnë këto Sindikata të Pavarura të Kosovës
1.? ? ? ? ?  SP Agrokompleksit
2.? ? ? ? ?  SP Minatorëve
3.? ? ? ? ?  SP Energjetikës
4.? ? ? ? ?  SP Metalikëve
5.? ? ? ? ?  SP Tekstilit
6.? ? ? ? ?  SP EVZ
7.? ? ? ? ?  SP THT
8.? ? ? ? ?  SP Ndërtimtarisë
9.? ? ? ? ?  SP Pylltarisë
10.?  SBASHK-ut
11.?  SP Administratës
12.?  SP Komunikacionit
13.?  SP VKBK
14.?  SP Metalurgjisë
15.?  SP Ind Kimike dhe Jometaleve
16.?  SP SHPK-së
17.?  SP Shëndetësisë(FSSHK)
18. SP.Jurisprudencës

Dy apo më shumë SP me vendimet e organeve më të larta mund të bashkohen në një Sindikatë të Pavarur.

Neni 34.

Strukturat tjera që veprojnë në kuadër të BSPK-së
Qendrat Regjionale ? ? ? ? ? ?  (Për Qendrat Regjionale vendoset në Kongres)

BSPK-ja ka shtatë ( 7 ) Qendra Regjionale.
BSPK-ja mund të formoj Qendra Regjionale pune, aty ku e sheh të arsyeshme dhe të nevojshme.
Për formën e veprimit vendos Këshilli Drejtues në pajtim me këtë Statut.
Qendrat Regjionale financohen nga BSPK-ja.
Puna, aktiviteti dhe kompetenca e këtyre?  qendrave rregullohet me akt të veçantë të cilin e nxjerrë Këshilli Drejtues i BSPK-së.

Neni35.

Rrjeti i Gruas
Rrjeti i Gruas është strukturë organizative e organizuar sipas principit të BSPK-së.
Anëtarë të rrjetit?  mund të jenë të gjitha anëtarët femra?  të BSPK-së
Për koordinimin e aktiviteteve rrjeti ka shtrirje organizative në SP dhe regjione
Në kuvendin e rrjetit zgjedhën (legjitimohen) kryetarja dhe organet e rrjetit.
Kryetarja e rrjetit të gruas është anëtare e Këshillit Drejtues të BSPK-së
Format më detaje të organizimit dhe funksionimit të rrjetit përcaktohen me akt të veçantë të cilin e nxjerr Këshilli Drejtues i BSPK-së.

Neni 36.

Rrjeti i të Rinjve
Rrjeti i të Rinjve është strukturë organizative e organizuar?  sipas?  principit të BSPK-së.
Anëtarë të rrjetit mund të jenë të gjithë anëtarët e BSPK-së deri në moshën?  30 vjeç.
Për koordinimin e aktiviteteve rrjeti ? ka shtrirje organizative në SP dhe regjione.
Në kuvendin e rrjetit zgjidhën (legjitimohen) kryetarja dhe organet e rrjetit.
Kryetari-ja e rrjetit ? të rinjve është anëtare e Këshillit Drejtues të BSPK-së
Format më detaje të organizimit dhe funksionimit të rrjetit përcaktohen me akt të veçantë të cilin e nxjerr Këshilli Drejtues i BSPK-së.


KREU I PEST?‹

Neni 37.

Financimi i BSPK-së
BSPK-ja financohet nga:

·? ? ? ? ? ? ?  Kuota e anëtarësisë.
·? ? ? ? ? ? ?  Donacionet,
·? ? ? ? ? ? ?  Ndihmat,
·? ? ? ? ? ? ?  Mjetet e fituara,
·? ? ? ? ? ? ?  Mjetet tjera që nuk janë në kundërshtim me dispozitat pozitive ligjore.

Neni 38. ? 

Pasurinë e BSPK-së e përbëjnë mjetet nga kontributet e anëtarëve dhe gjithë pasuria e tundshme dhe të patundshme që i`ka fituar, trashëguar apo blerë kudo që ndodhen ato.
BSPK ?€“ja është trashëgimtare e pronës dhe pasurisë të ish sindikatave zyrtare të Kosovës.
BSPK-ja ? mund të ketë njësi ? ekonomike të cilat?  ? menaxhohen ? nga BSPK-ja.

Neni 39.

Të gjithë anëtarët?  janë të obliguar të paguajnë kuotën sindikale.
Kuota e anëtarësisë në Sindikatë?  është 1%, nga neto të ardhurat personale një mujore të të punësuarit.
Kuota e anëtarësisë duhet të distribuohet në këtë mënyrë:
·? ? ? ? ? ? ?  Për BSPK-në -10%
·? ? ? ? ? ? ?  Ndarja e përqindjes se kuotës brenda SP-ve është kompetencë ekskluzive e tyre.
Distribuimi proporcional i kuotës bëhet në mënyrë të drejtpërdrejt në kontot përkatëse.? 
Të gjithë punëtorët që mbesin pa punë dhe dëshirojnë të mbesin anëtarë të Sindikatës duhet të paguajnë një (1) euro në muaj,
Studentët dhe nxënësit që dëshirojnë të jenë anëtarë të sindikatës duhet të paguajnë 0.20 euro (cent) në muaj.

KREU I GJASHT?‹

Neni 40.

Format e Presionit Sindikal

Me qëllim të realizimit të interesave të veta BSPK ?€“ja përdorë këto mjete:

·? ? ? ? ? ? ? Zhvillon dialog social me partnerët social,
·? ? ? ? ? ? ? Tërheq vërejtjen dhe kërkon negociata me palën tjetër.
·? ? ? ? ? ? ? Bënë kërkesë me shkrim për realizimin e qëllimeve të veta në pajtim me dispozitat pozitive.
·? ? ? ? ? ? ? Fillon procedurën pranë organit kompetent lidhur me çështjen kontestuese,
·? ? ? ? ? ? ? Merr vendim për përdorimin e formave të presionit sindikal.
·? ? ? ? ? ? ? Zhvillon negociata për çështje të caktuara dhe për lidhje të marrëveshjeve kolektive.
·? ? ? ? ? ? ? Bojkoton punën.
·? ? ? ? ? ? ? Organizon protEsta.
·? ? ? ? ? ? ? Organizon greva.

Neni 41.

Greva është mjeti i fundit i presionit sindikal dhe organizohet kur dështojnë të gjitha përpjekjet për zgjedhjen e konfliktit me mjete tjera.
Grevistët zgjedhin Këshillin Grevist i cili udhëheqë Grevën.
Lidhur me organizimin e grevës pala tjetër paralajmërohet së paku 7 ditë para hyrjes në grevë.
Greva ndërpritet pasi të përmbushen kërkesat e grevistëve, kur arrihet marrëveshja?  me palën tjetër, ose kur vlerësohet nga këshilli grevist se ndërprerja e grevës është e arsyeshme.

Neni 42.

Propozimin për hedhjen në grevë si dhe format tjera të presionit sindikal, mund ti parashtroi çdo Sindikatë e Pavarur, Kryesia Ekzekutive,?  1/3 e anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe Kryetari i BSPK-së.
Vendimin për hedhje në grevë e miraton Këshilli Drejtues me shumicë votash.
Për të pasur mbështetjen e grevës dhe fuqinë sindikale të veprimit, Organet e BSPK-së duhet?  gjithsesi të konsultohen dhe të japin vlerësimin për organizimin dhe mbarëvajtjen e grevës.
Lidhur me rrjedhat procedurale të grevës duhet të veprohet në pajtim me Ligjin mbi grevën.

KREU I SHTAT?‹

Neni 43.
Informimi
BSPK-ja informon anëtarësinë dhe opinionin mbi veprimtarinë e saj përmes mjeteve të informimit, botimeve të veta, tubimeve, konferencave për shtyp, përmes përfaqësueseve të zgjedhur, ueb faqes, broshurave ? dhe formave tjera të përshtatshme të informimit.
Nuk lejohet censurimi i informimit nga asnjë organ i BSPK-së.
Informimi duhet të jetë objektiv, real dhe në interes të BSPK-së.
BSPK-ja përmes zyrës për informim dhe organeve të saj janë të obliguara rregullisht ta informojnë opinionin publik dhe anëtarësinë sindikaliste për punën dhe veprimtarinë e organeve të BSPK-së

Neni 44.

Sindikatat e Pavarura kanë mundësi që informimin e anëtarësisë dhe opinionit ta bëjnë nëpërmjet formave të informimit publik dhe?  nëpërmes Organeve të BSPK-së.
Për botimet e BSPK-së vendos Kryesia Ekzekutive.
BSPK-ja mund të formoj zyra pune aty ku e sheh të arsyeshme dhe të nevojshme .
Për formën e veprimit vendosin ? Organet e BSPK-së në pajtim me këtë Statut.

Neni 45.

Shërbimi Profesional i BSPK-së

Shërbimi Professional formohet për kryerjen e punëve profesionale në interes dhe për nevojat e BSPK-së,
Shërbimi profesional përbëhet nga këta resorë:

- Administrativo -teknikë,
- Profesional ligjorë,
- Financiar,
- Informimit dhe teknologjisë informative,
- Marrëdhënie me jashtë,

Me punën e Shërbimit profesional udhëheq shefi i Shërbimit,
Veprimtaria e Shërbimit profesional më konkretisht përcaktohet me Rregullore të veçantë si dhe Kontrata të punës.

KREU I TET?‹
Dispozitat e veçanta.

Neni 46.

Masat disiplinore

Anëtarët e Sindikatave të Pavarura dhe drejtuesit e të gjitha organeve të BSPK-së mund të jenë objekt i masave disiplinore:

- ? ? ? Kur ata veprojnë dhe sillen në kundërshtim me Statutin, shkelin parimet dhe normat e Statutit, dëmtojnë unitetin sindikal, nënshkruajnë marrëveshje me palën e tretë në dëm të BSPK-së apo shkelin demokracinë sindikale;
- ? ? ? Kur vërtetohen nga strukturat përkatëse shkeljet, merren masa disiplinore nga pezullimi deri?  të përjashtimi nga cilido funksion;
- ? ? ? Pezullimi dhe përjashtimi merren për rastet më të rënda të shkeljeve të normave dhe parimeve sindikale;
- ? ? ? Masat tjera disiplinore merren për raste më të lehta;
- ? ? ? Iniciativën për shqiptimin e masave disiplinore mund ta marrin Organet dhe Kryetari i BSPK-së të cilët edhe shqiptojnë masat disiplinore.
- ? ? ? Ndaj vendimit me të cilin shqiptohet masa disiplinore i bëhet ankesë Komisionit të Kontesteve, kurse vendimin përfundimtar e merr Këshilli Drejtues i BSPK-së;

Neni 47.

Zgjedhjet në BSPK

- ? ? ? 
Zgjedhjet e rregullta në BSPK mbahen në çdo 4 vjet,
- ? ? ? Zgjedhjet duhet të mbahen në mënyrë demokratike.
- ? ? ? Gjatë zgjedhjeve aplikohet votimi i fshehtë, përveç në rastet kur organi përkatës vendos ndryshe.
- ? ? ? Zgjedhjet në BSPK bëhen nga poshtë lartë.
- ? ? ? Zgjedhjet fitohen nëse kanë votuar “për”shumica e delegatëve (anëtarëve) prezent të forumit përkatës,?  përveç rasteve kur është caktuar ndryshe.? 
- ? ? ? Zgjedhjet mund të zhvillohen në disa runde, në ato rastet kur asnjë kandidat nuk e fiton shumicën e nevojshme, vazhdohet me raundin e dytë ku marrin pjesë dy (2) kandidatët që kanë fituar më së shumti vota.
- ? ? ? Në rundin e dytë (në balotazh) konsiderohet i zgjedhur kandidati që fiton?  shumicën e thjesht të votave.
- ? ? ? Anëtarë të organeve ekzekutive të BSPK-së nuk mund të zgjidhen personat të cilët janë të zgjedhur dhe kanë poste në organet ekzekutive shtetërore, apo kanë statusin e punëdhënësit.

Neni 48.

Vlefshmëria e këtij Statuti

Me këtë Statut rregullohet mënyra e organizimit dhe fushë veprimtaria e organeve të BSPK-së
Statutet e SP?  nuk mund të jenë në kundërshtim me parimet themelore të ? ? Statutit të BSPK-së.
Dispozitat e statuteve të SP që janë në kundërshtim me këtë Statut konsiderohen të pavlefshme dhe në rastin konkret aplikohen dispozitat e këtij Statuti.
Iniciativën për ndryshimin e statutit mundë ta marrë Këshilli Drejtues, Kryesia Ekzekutiv, Kryetari, ? dhe 1/3 e SP-ve.
Ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të BSPK-së i bënë Kongresi i BSPK-së.

Neni 49.

Interpretimin autentik të këtij Statuti e bënë Këshilli Drejtues i BSPK-së.

Neni 50.

Ky Statut hynë në fuqi ditën e miratimit në Kongres më datën. 16.12. 2006


Prishtinë, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ?  ? ?  ? Kongresi IV-të i BSPK-së
Më: 16. 12. 2006
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Kryetari i BSPK-së
Haxhi Arifi

Konkurs për punësim!
Për momentin nuk ka konkurs të hapur për vende pune në BSPK.